Nawigacja

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności:

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OUM w Poznaniu oraz do strony BIP OUM w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 1.01.2017.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niektórych elementów, wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2020 r. (aktualizacja: marzec 2023 r.). Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można również składać pod adresem e-mail: oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu,

61-893 Poznań, ul. Krakowska 19

 1. Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek OUM Poznań posiada bariery architektoniczne poziome i pionowe przestrzeni komunikacyjnych i nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Budynek OUM Poznań posiada dwa wejścia.

Główne wejście od ulicy Krakowskiej 19 nie jest automatycznie otwierane i nie jest przystosowane dla osób mających trudności w poruszaniu się.

Drugie wejście do budynku od strony wewnętrznego podwórza Urzędu, umożliwia dojazd osoby poruszającej się na wózku do poziomu  parteru przy użyciu platformy pionowej. Niezbędna jest  pomoc pracownika  obsługującego zewnętrzną platformę, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przyciskiem przywołania umieszczonym na platformie lub telefonicznie  pod nr telefonu: sekretariat OUM Poznań (61) 856-72-79.

 1. Informacje na temat komórek organizacyjnych mieszczących się w budynku

Laboratorium Masy, Laboratorium Długości i Przepływu oraz Laboratorium Elektryczności i Fotometrii są pomieszczeniami technicznymi urzędu, niedostępnymi dla klientów. Wejścia do laboratoriów ograniczone są systemem kontroli i ograniczenia dostępu dla osób zewnętrznych.

Dostępne są dwa punkty obsługi klienta usytuowane na wysokim parterze. Osoby z niepełnosprawnościami na poziom wysokiego parteru mogą dostać się jedynie w sposób opisany w pkt 1.

Pozostałe pomieszczenia  biurowe w szczególności pomieszczenia kadr i płac, sekretariat, kasa i dyrekcja, administracja, usytuowane są na trzecim i czwartym piętrze budynku. Pomieszczenia od piętra pierwszego nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami przez pracowników komórek organizacyjnych zlokalizowanych na piętrach budynku  jest możliwa w szczególności poprzez:

 1. wykonanie rozmowy telefonicznej z możliwością przełączenia do osoby merytorycznej : (61) 855-22-02 lub (61) 8567279
 2. skorzystanie z poczty elektronicznej, adres ogólny Urzędu: oum.poznan@poczta.gum.gov.pl
 3. przesłanie korespondencji drogą tradycyjną na adres: 61-893 Poznań, ul. Krakowska 19
 4. przesłanie faksu: (61) 855-22-02
 5. skorzystanie z platformy usług elektronicznych e-PUAP
 6. osobisty kontakt na poziomie parteru, po wcześniejszym powiadomieniu pracownika Urzędu.

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek OUM zlokalizowany jest w miejskiej strefie płatnego parkowania. W ramach strefy parkowania wyznaczone są, zewnętrzne miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych – trzy miejsca w odległości 100 m - 250 m od budynku OUM Poznań. Na podwórzu OUM zlokalizowany jest wewnętrzny parking z miejscami dostępnymi dla Interesantów wraz z jednym miejscem wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking od strony ul. Krakowskiej, poprzez bramę wjazdową usytuowaną na granicy działki pomiędzy Krakowska 17, a Krakowska 19.

 1. Informacje o dostępności toalet dla osób niepełnosprawnych

W budynku OUM w Poznaniu brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Nie istnieją przeciwwskazania do wejścia na teren OUM w Poznaniu osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma systemu głośnikowego naprowadzającego osoby niewidome lub niedowidzące do określonych stanowisk obsługi.

 1. Informacje o dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W budynku OUM w Poznaniu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku zainstalowano pętle indukcyjne w Punktach Obsługi Klienta.

Wydziały Zamiejscowe (WZ):

 • WZ - Leszno 64-100, ul. Dekana 4,  tel: (65) 526-85-63

e-mail: oum.poznan.leszno@poczta.gum.gov.pl

 

 • WZ - Kalisz 62-800, ul. Piwonicka 7/9,  tel: (62) 766-37-44

e-mail: oum.poznan.kalisz@poczta.gum.gov.pl

 

 • WZ - Piła 64-920, ul. Śniadeckich 11,  tel: (67) 214-13-96

e-mail: oum.poznan.pila@poczta.gum.gov.pl

 

 • WZ - Konin 62-502, ul. Poznańska 84,  tel: (63) 242-33-78

e-mail: oum.poznan.konin@poczta.gum.gov.pl

 

 • WZ - Gniezno 62-200, ul. Papieża Jana Pawła II nr 5,  tel: (61) 426-15-07

e-mail: oum.poznan.gniezno@poczta.gum.gov.pl

W Wydziałach Zamiejscowych w Lesznie, Kaliszu, Pile, Koninie i Gnieźnie nie ma bezpośredniego dostępu do poziomu „0” na wysokim parterze: brak platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych. Budynki nie posiadają windy. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma informacji głosowych.

Brak jest przeciwskazań do wejścia na teren Wydziałów Zamiejscowych osoby niepełnosprawnej  z psem asystującym.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty pracownika urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na numery Wydziałów Zamiejscowych podane powyżej.

do góry