Nawigacja

System zarządzania

Wzorcowanie

Opublikowane przez : Agnieszka Kałek - Skraburska

Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu (AP 084) posiada wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, a jego kompetencje techniczne zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji. Akredytacja utrzymywana jest od 19 stycznia 2006 r.

 

 

     

 

 

 

Polityka i cele dotyczące kompetencji, bezstronności, poufności i spójności działania Laboratorium AP 084

 

POLITYKA I CELE
DOTYCZĄCE KOMPETENCJI, BEZSTRONNOŚCI, POUFNOŚCI
I SPÓJNOŚCI DZIAŁANIA LABORATORIUM AP 084

     Misją Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu (AP 084) jest prowadzenie działalności laboratoryjnej w sposób kompetentny oraz zapewniający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wymagań Klientów, a także Polskiego Centrum Akredytacji.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych realizowane jest tak aby uzyskiwać ważne wyniki wzorcowania powiązane z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI).

Cały personel zaangażowany w działalność laboratoryjną działa bezstronnie, jest kompetentny i pracuje zgodnie z ustanowionym systemem zarządzania w AP 084.

Kierownictwo Laboratorium AP 084 zapewnia że działalność laboratoryjna prowadzona jest w sposób bezstronny oraz zarządzana tak aby chronić tą bezstronność poprzez:

 • działanie AP 084 jako strony trzeciej niezależnej od zainteresowanych stron,
 • nieuleganie jakimkolwiek naciskom komercyjnym, finansowym i innym zagrażającym bezstronności działalności laboratoryjnej,
 • nieangażowanie się Laboratorium AP 084 w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności i rzetelności działania,
 • zobowiązanie pracowników AP 084 do wykonywania zadań z najwyższą rzetelnością nie ulegając przy tym żadnym naciskom mogącym wpływać bezpośrednio lub pośrednio na bezstronność i rzetelność wyników wzorcowania,
 • zobowiązanie pracowników AP 084 do zgłaszania powiązań mogących mieć wpływ na ich bezstronność,
 • reagowanie na ryzyka bądź zdarzenia, które mogą mieć wpływ i mogą stanowić zagrożenie dla zachowania bezstronności AP 084 w tym wynikające z jego działalności, powiązań lub powiązań jego personelu.

Kierownictwo Laboratorium AP 084 zapewnia poufność wszelkiej informacji uzyskanej lub wytworzonej w wyniku działalności laboratoryjnej poprzez:

 • informowanie Klienta z wyprzedzeniem o informacjach (np. publicznych) do których ujawnienia zobowiązane jest przez przepisy prawa,
 • uzgadnianie z Klientem wszystkich pozostałych informacji udostępnianych innym stronom np. dla celów odpowiadania na skargi,
 • zobowiązanie pracowników AP 084 do wykorzystywania informacji dotyczących Klientów w tym informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych uzyskanych w trakcie realizacji usługi wyłącznie do celów, dla  których zostały zgromadzone, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez przepisy prawa.

Spójność działania AP 084 jest zapewniona poprzez utrzymywanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w całej działalności laboratoryjnej, a jego integralność jest zachowana podczas planowania i wdrażania zmian.

Mając na uwadze zachowanie bezstronności i poufności w realizacji zadań oraz utrzymywanie kompetencji i spójności działania Kierownictwo AP 084 wyznacza następujące cele dla Laboratorium AP 084:

 1. Doskonalenie działalności laboratoryjnej oraz systemu zarządzania;
 2. Rozwój kompetencji personelu;
 3. Uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji laboratoriów wzorcujących.

Deklaruję, że treść Polityki i celów dotyczących kompetencji, bezstronności, poufności i spójności działania Laboratorium AP 084 jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników.

 

Poznań, dnia 31.07.2019 r.                                       

  

Krzysztof Skrzypczak

Dyrektor OUM w Poznaniu 

 

 

Certyfikat Akredytacji Zespołu Laboratoriów Wzorcujących (AP 084)

do góry