Nawigacja

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Opublikowane przez : Agnieszka Borucka

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46): skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego będą pozostawione bez rozpoznania.

Skarga może być złożona na każdym etapie usługi wzorcowania.

Przed podpisaniem umowy na usługę wzorcowania Klient jest informowany o zasadach składania skargi.

Po wykonaniu usługi wzorcowania, Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie do 14 dni od daty otrzymania świadectwa wzorcowania.

Skarga rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia.

do góry