Nawigacja

Legalizacja

Legalizacja

Opublikowane przez : Agnieszka Borucka

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – prawo o miarach  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) stanowi, że przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane: 

  • w ochronie zdrowia, życia i środowiska,
  • w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • w ochronie praw konsumenta,
  • przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,
  • przy dokonywaniu kontroli celnej,
  • w obrocie

i są wymienione w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącym rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej, podlegają legalizacji.

Prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych wykonywana jest przez:

  • zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu (przed wprowadzeniem typu przyrządu pomiarowego do obrotu);
  • legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową (przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytkowania);
  • legalizację ponowną w stosunku do przyrządów wprowadzonych do obrotu lub użytkowania.

Ustawa definiuje legalizację zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji, poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. Dowodem legalizacji poświadczającym dokonanie legalizacji jest świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczona na przyrządzie pomiarowym.[Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063)

do góry