Nawigacja

Informacje i komunikaty

II edycja programu „Polska Metrologia”

Opublikowane przez : Agnieszka Kałek-Skraburska

Nabór wniosków rozpocznie się 4 września 2023 roku.

25 lipca 2023 roku został ogłoszony komunikat ustanawiający program Polska Metrologia II. Nabór wniosków rozpocznie się 4 września i potrwa do 13 października 2023 roku.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Polska Metrologia II” i naborze wniosków.

Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Głównym Urzędem Miar, badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażania ich wyników w obszarach związanych z metrologią.

W ramach programu jest przewidziane wspieranie realizacji projektów badawczych służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych i wzmocnieniu ich kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Do udziału w programie są uprawnione następujące podmioty:

1.      uczelnie,

2.      instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,

3.      instytuty badawcze,

4.      międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5.      Centrum Łukasiewicz,

6.      instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

7.      Polska Akademia Umiejętności,

8.      Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

9.      inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

– dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  • „Polska Metrologia”
    „Polska Metrologia”
do góry