Nawigacja

Informacje i komunikaty

100-lecie Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

Autor : Agnieszka Kałek-Skraburska
Opublikowane przez : Izabela Jokiel

Dokładnie 100 lat temu, 1 stycznia 1922 roku, powstał Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu.

Dokładnie 100 lat temu, 1 stycznia 1922 roku, powstał Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu.

Przed I wojną światową na terenie Wielkopolski działały urzędy wzorcownicze, nad którymi nadzór sprawował Królewsko-Pruski Inspektorat Legalizacyjny w Poznaniu. Powstanie Wielkopolskie, w wyniku którego nastąpiło szybkie zajęcie terenu Wielkopolski przez powstańców, postawiło społeczeństwo polskie przed wyzwaniem zorganizowania życia gospodarczego i administracji państwowej, w tym także administracji miar. Początki były trudne, ze względu na brak wyszkolonej kadry, wcześniej niedopuszczonej do stanowisk piastowanych przez urzędników niemieckich. W 1918 r., kierownictwo byłego Inspektoratu, pod nazwą Państwowy Urząd Wzorcowniczy, objął inż. Leon Prawdzic-Szczawiński. W 1919 r. zorganizowano pierwszy kurs legalizatorski.

Za oficjalną datę powstania Poznańskiego Okręgowego Urzędu Miar przyjmuje się 1 stycznia 1922 r. Zakres działania Urzędu, którego kierownictwo objął inż. Jan Werner, wyznaczał teren województwa poznańskiego i pomorskiego wraz z takimi miastami jak: Poznań, Leszno, Ostrów Wielkopolski, Bydgoszcz, Gniezno, Inowrocław, Toruń, Chojnice, Grudziądz i Kartuzy.

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność polskiej administracji miar. OUM w Poznaniu podporządkowany został Ministerstwu Przemysłu w Berlinie, a w urzędzie zatrudnieni zostali niemieccy urzędnicy.

Prace polskiej administracji miar na terenie Wielkopolski zostały wznowione w marcu 1945 r. pod kierownictwem inż. Edmunda Skibskiego.

  Wizerunek godła na budynku Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

 Wizerunek godła na budynku Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

Obecnie Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu obejmuje swoim obszarem działania całe województwo wielkopolskie. Od 1 lipca 2018 r. w jego obszarze zadania realizują Wydziały Zamiejscowe zlokalizowane w Pile, Lesznie, Kaliszu, Gnieźnie i Koninie utworzone z byłych obwodowych urzędów miar. 

Budynek Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu

 Podstawowym zadaniem Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu jest legalizacja przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia dokładności i wiarygodności pomiarów w obrocie handlowym, w ochronie zdrowia, życia i środowiska, a także dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

OUM w Poznaniu realizuje nadzór metrologiczny nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych oraz ustawy o tachografach, na terenie województwa wielkopolskiego.

Funkcjonująca w strukturach OUM Jednostka Notyfikowana nr 1441 realizuje procedury oceny zgodności wag nieautomatycznych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE oraz procedury oceny zgodności przyrządów pomiarowych objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE.

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu dysponuje wyposażeniem pomiarowym oraz wykwalifikowanym personelem pozwalającymi na świadczenie usług w szerokim zakresie w wielu dziedzinach pomiarowych. Jako jeden z nielicznych OUM wykonuje wzorcowanie takich przyrządów pomiarowych jak: analizatory parametrów sieci, rotametry, luksomierze, instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan.

Realizując misję administracji miar, w celu umożliwienia lepszego rozumienia problematyki miar wśród społeczeństwa, Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu otwiera swoje pracownie dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci licznie i z zainteresowaniem oglądają wyposażenie oraz słuchają informacji na temat stosowanych metod pomiarowych. Ponadto jeżeli to możliwe Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu uczestniczy w życiu publicznym miasta i okolic m.in. obejmując patronat nad lokalnymi wydarzeniami.

do góry